• Oświadczenie w sprawie dostępności
    13 KB
  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
    108 KB

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Charzynie im. Armii Krajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.spcharzyno.siemysl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-17

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

dla kilku elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt),

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

osobiście: w Szkole Podstawowej w Charzynie im. Armii Krajowej ul. Wojska Polskiego 11 78-122 Charzyno – w godzinach pracy Szkoły

telefonicznie: – 94 35 82 028

przez e-mail: sp.charzyno@siemysl.pl 

przez ePUAP: Skrytka /SzkolaCharzyno/domyslna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Elżbietą Korczewską – Dyrektorem szkoły, adres poczty elektronicznej: sp.charzyno@siemysl.pl, numer telefonu: 94 35 82 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Charzynie im. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego 11, 78-122 Charzyno

Do budynku prowadzi sześć wejść. Pierwsze główne od ul. Wojska Polskiego, drugie od ul. Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Kolejne prowadzą do pionu żywienia, do filii biblioteki, do sali gimnastycznej i na korytarz, przy którym usytuowane jest wejście do sali gimnastycznej.

W budynku jest winda. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i części pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń pionu żywienia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole Podstawowej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej (parter, pokój 6).

Zgłoszenie może być dokonane także w jednej z następujących form:

- e-mail - sp.charzyno@siemysl.pl,

- faxem - nr 94 35 820 28,

- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej - nr 94 35 820 28,

- drogą pocztową na adres - Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 11, 78-122 Charzyno.

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.